Certyfikat Śmierci

Niniejszym zaświadcza się, że .............................., urodzona .............................. w mieście .............................. została uznana za zmarłą.

W związku z zaistniałą sytuacją, denatka automatycznie, z mocy ustawy zostaje zwolniona z:
  * obowiązku świadczenia stosunku pracy
  * obowiązku uiszczania podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.
  * obowiązku pobierania nauki
  * obowiązku wywiązywania się z zawartych umów (w tym kredytowych)
  * obowiązków małżeńskich
przy czym zachowuje ona prawo do wszystkich świadczeń na jej korzyść wynikających z zawartych umów pisemnych i ustnych (wynagrodzenia za prace, rent, emerytury, stypendiów, długi itp.) przez okres 25 lat.

Poświadcza się zgodność powyższego certyfikatu
z treścią aktu zgonu Nr. 1025/666

........................ dnia 20.05.2024 r.

Departament Śmierci

Zamknij